Sijoittajat

EcoUp sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategiamme tavoitteena on edistää vihreää rakentamista tuottamalla ratkaisuja entistä ekologisempien rakennusalan ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen, ja siten kasvaa kannattavasti ja kestävästi. Rakentamisen päästövähennyksiin, kiertotalouden edistämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä regulaatiokehitys tukee yhtiömme strategiaa.

EcoUp asiakkaita ovat sellaiset rakentamisen ja jätteenkäsittely- ja kierrätysalan toimijat sekä rakentamisen tuotteiden valmistajat, jotka haluavat kasvattaa oman toimintansa ympäristöhyötyjä ja kutistaa haittoja, tinkimättä laadusta ja kilpailukyvystä.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat:

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vihreä siirtymä

Ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonmukaisten materiaalien kysyntä on kasvussa, ja talouden eri toimijat tavoittelevat jatkuvasti pienempää ympäristöjalanjälkeä. Tähän kannustimena toimivat myös kestävän rahoituksen tavoitteet ja esim. taksonomia-asetus. Lisäksi kotimainen ja EU:n lainsäädäntö ohjaavat vauhdilla rakentamista kestävämpään suuntaan, alkaen rakennusmateriaalien valmistamisen päästöjen leikkaamisesta rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen. Lisääntyvän ekologisuuden tavoittelun myötä kiertotaloustuotteiden kysyntä rakennusalalla tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan, mikä tukee liiketoimintaamme.

Kaupungistuminen

Kaupungistumisen myötä ihmiset asuvat yhä tiiviimmin, jolloin rakennuksille ja infrastruktuurille asetetaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia. Rakennusten ja infrastruktuurien omistajat painottavat investoinneissaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia ja vähäpäästöisyyttä. Rakennuskannan uusiminen ja rakennuksien purkaminen kiihdyttävät arviomme mukaan EcoUpin tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinatrendit ohjaavat siirtymistä neitseellisten materiaalien käytöstä kohti kestävämpiä ratkaisuja. Purku- ja rakennusjätteen uusiokäytölle on myös asetettu EU-tason tavoitteet, joiden toteutumiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, teknologiaa ja poliittisia päätöksiä.

Kiertotalous

Ilmastokriisin, luontokadon sekä luonnonvarojen ylikäytön ratkaisemiseksi kiertotalouden edistäminen on arviomme mukaan välttämätöntä. Kiertotalouden ydin on tuotteiden ja materiaalien käyttö ja arvon säilyttäminen mahdollisimman pitkään. EcoUp on luonut taloudellisesti menestyvän, kiertotalouspohjaisen liiketoimintamallin, joka parantaa materiaalien kierrätysastetta ja avaa mahdollisuuden tarjota hiilineutraaleja uusiomateriaaleja koko rakennusteollisuuden käyttöön. Kehitämme jatkuvasti uusia uusiokäyttökonsepteja ja teknologiaa omalla tuotekehityksellämme. Vanhin kiertotaloustuotteemme on yli 40-vuotias kierrätetystä puukuidusta valmistettu Ekovilla, uusia konsepteja kehitetään kasvustrategiamme painopisteitten pohjalta.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Eristeliiketoiminnan taloudelliset tavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä ovat:

  • Liikevaihto 40–45 miljoonaa euroa
  • Käyttökate 6–8 miljoonaa euroa

Eristeliiketoiminnan arvioidut investoinnit ovat keskimäärin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Teknologialiiketoiminnan taloudellisena tavoitteena on olla käyttökatteen osalta positiivinen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Teknologialiiketoimintaan investoidaan liiketoiminnan kehityspotentiaalin mukaisesti.

Tavoitteet pyritään saavuttamaan edelleen molempien liiketoiminta-alueiden orgaanisella kasvulla.

Osingonjakopolitiikka: Yhtiön osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan. Tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta.

Eristeliiketoiminnan täsmennetyt lähivuosien strategiset painopisteet

Asennustoiminnan kehittäminen ja tehokkuuden parantaminen

EcoUpin kehittämän muovittoman konttiasennuskonseptin ympärille suunniteltu ja vasta toimintansa aloittanut uusi Ekovilla-tuotantolaitos Vantaalla mahdollistaa merkittäviä kehitysaskeleita asennustoiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Uuden tuotantolaitoksen sijainti yhtiön päämarkkinan ytimessä yhdistettynä alalla täysin uuteen ja jätteettömään asennusmenetelmään mahdollistavat tehokkuuden optimoinnin, parantavat asiakastyytyväisyyttä ja palveluiden ekologisuutta. Yhtiön koko maan laajuinen tehokas asennusverkosto tukee osaltaan yhtiön asennustoiminnan kasvua.

Pientalosaneeraus-konseptin kehittäminen ja kasvattaminen

Yläpohjasaneeraus-konsepti lanseerattiin vuonna 2021 ja sitä on alusta alkaen laajennettu nykyiseksi Pientalosaneeraus-konseptiksi. Palvelukonsepti muovautuu asiakkaan tarpeisiin kattaen tarvittaessa esimerkiksi puutteellisesti eristetyt seinät. Asuntokanta, jota Pientalosaneeraus-konsepti hyödyttää, on edelleen määrällisesti merkittävä. Tämän markkinapotentiaalin realisoimiseksi yhtiö jatkaa pitkäjänteistä ja aktiivista panostusta myynti- ja markkinointityöhön.

Kaikkien Ekovilla-tuotteiden markkinaosuuden ja myynnin kasvattaminen

Ekovilla-tuotteet ovat ja niiden odotetaan myös lähivuosina muodostavan merkittävimmän osuuden yhtiön liikevaihdosta. Toimenpiteet ja Ekovilla-tuotteisiin kohdennetut investoinnit ovat olleet onnistuneita ja tuotantokapasiteettia on onnistuttu kasvattamaan merkittävästi. Tavoite kaksinkertaistaa kapasiteetti vuoden 2024 loppuun mennessä vertailuvuodesta 2020 on edelleen voimassa. Rakentamisen markkinan sukeltaminen on kuitenkin vaikuttanut eristetuotteiden kysyntämääriin ja myyntivolyymit ovat pienentyneet vuoden 2023 aikana. Rakentamisen markkinan toipuessa yhtiöllä on hyvät valmiudet vastata kasvavaan kysyntään. Uusia tuotteita on kehitetty onnistuneesti (esim. tiiveys- ja tuulensuojatuotteet) ja niitä tuodaan aktiivisesti markkinoille. Aiemmin kehitetyt akustiikkatuotteet eivät ole keskiössä, mutta säilyvät EcoUpin valikoimissa myös jatkossa.

Kansainvälistymisen vahvistaminen Itämeren alueella

EcoUp on edelleen kilpailukykyinen Itämeren alueella. Vientitoimia kehitetään ja uusia kumppaneita haetaan keskitetysti Itämeren alueella.

Aikaisemmat strategiset painopistealueet olivat: 1. Levyeristeiden myynnin lisääminen ja tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen, 2. Kuluttajamarkkinalle uusi yläpohjasaneeraus-konsepti ja 3. Uudet tuotteet ja valikoitu maantieteellinen laajentuminen.

Teknologialiiketoiminta

Yhtiön Teknologialiiketoiminnan tavoitteena on kehittää ja toimittaa jätteenkäsittelyn ja kierrättämisen tarpeisiin patentoituja laitteistoja ja menetelmiä, joiden avulla purku- ja rakennusjätteestä valmistetaan uusia, ympäristöystävällisiä rakentamisen lopputuotteita sekä raaka-aineita. Tavoitteena on mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa, joka perustuu yhtiön Suomessa ja Euroopassa patentoiman WasteX-teknologian hyödyntämiseen uusioraaka-aineena sekä uusien vähähiilisten lopputuotteiden valmistuksessa.

Saadun asiakaspalautteen perusteella WasteX-teknologian kaupallistamista edistää toimivan ja patentoidun linjaston lisäksi se, että linjaston tuottamasta jauheesta saadaan valmistettua kaupallisesti toimivia lopputuotteita. Näistä lopputuotteista on useampia variaatioita, joista ensimmäisiä eli Cubeco-tuotteita on jo myyty loppukäyttäjille.

Yhtiön aikaisempana oletuksena oli, että mineraalivillajauheesta (geopolymeereistä) voidaan valmistaa edullisesti sementin korviketta. Kemikaalihintojen noustua ja testausten edettyä käsitys on muuttunut siten, ettei sementin korviketta ole sementtiä edullisempaa valmistaa jätteestä. Lisäksi korvikkeen käyttömahdollisuudet ovat osoittautuneet aiempaa käsitystä rajallisemmiksi. Yhtiö jatkaa korvikkeen testaamista kohdennettuihin tarkoituksiin ja kehitysvaiheessa on myös muita lopputuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Teknologialiiketoiminnan täsmennetyt lähivuosien strategiset painopisteet

1. Lopputuotteet

Mineraalivillajauheesta (geopolymeereistä) valmistettavien tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen.

1. WasteX-linjaston myynti

Sen jälkeen, kun kehitettävien tuotteiden kautta mineraalivillajauheelle saadaan kysyntää, yhtiö aloittaa WasteX-linjastojen markkinoinnin ja myynnin.

Markkina

Tutustu markkinaamme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme