Sijoittajat

EcoUp sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategiamme tavoitteena on edistää vihreää rakentamista tuottamalla ratkaisuja entistä ekologisempien rakennusalan ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen, ja siten kasvaa kannattavasti ja kestävästi. Rakentamisen päästövähennyksiin, kiertotalouden edistämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä regulaatiokehitys tukee yhtiömme strategiaa.

EcoUp asiakkaita ovat sellaiset rakentamisen ja jätteenkäsittely- ja kierrätysalan toimijat sekä rakentamisen tuotteiden valmistajat, jotka haluavat kasvattaa oman toimintansa ympäristöhyötyjä ja kutistaa haittoja, tinkimättä laadusta ja kilpailukyvystä.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat:

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vihreä siirtymä

Ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonmukaisten materiaalien kysyntä on kasvussa, ja talouden eri toimijat tavoittelevat jatkuvasti pienempää ympäristöjalanjälkeä. Tähän kannustimena toimivat myös kestävän rahoituksen tavoitteet ja esim. taksonomia-asetus. Lisäksi kotimainen ja EU:n lainsäädäntö ohjaavat vauhdilla rakentamista kestävämpään suuntaan, alkaen rakennusmateriaalien valmistamisen päästöjen leikkaamisesta rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen. Lisääntyvän ekologisuuden tavoittelun myötä kiertotaloustuotteiden kysyntä rakennusalalla tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan, mikä tukee liiketoimintaamme.

Kaupungistuminen

Kaupungistumisen myötä ihmiset asuvat yhä tiiviimmin, jolloin rakennuksille ja infrastruktuurille asetetaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia. Rakennusten ja infrastruktuurien omistajat painottavat investoinneissaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia ja vähäpäästöisyyttä. Rakennuskannan uusiminen ja rakennuksien purkaminen kiihdyttävät arviomme mukaan EcoUpin tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinatrendit ohjaavat siirtymistä neitseellisten materiaalien käytöstä kohti kestävämpiä ratkaisuja. Purku- ja rakennusjätteen uusiokäytölle on myös asetettu EU-tason tavoitteet, joiden toteutumiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, teknologiaa ja poliittisia päätöksiä.

Kiertotalous

Ilmastokriisin, luontokadon sekä luonnonvarojen ylikäytön ratkaisemiseksi kiertotalouden edistäminen on arviomme mukaan välttämätöntä. Kiertotalouden ydin on tuotteiden ja materiaalien käyttö ja arvon säilyttäminen mahdollisimman pitkään. EcoUp on luonut taloudellisesti menestyvän, kiertotalouspohjaisen liiketoimintamallin, joka parantaa materiaalien kierrätysastetta ja avaa mahdollisuuden tarjota hiilineutraaleja uusiomateriaaleja koko rakennusteollisuuden käyttöön. Kehitämme jatkuvasti uusia uusiokäyttökonsepteja ja teknologiaa omalla tuotekehityksellämme. Vanhin kiertotaloustuotteemme on yli 40-vuotias kierrätetystä puukuidusta valmistettu Ekovilla, uusia konsepteja kehitetään kasvustrategiamme painopisteitten pohjalta.

EcoUpin strategian kulmakivet

Me raivaamme vihreän rakentamisen polkua vähähiilisen kiertotalouden keinoin.

Me vastaamme vihreän rakentamisen tarpeisiin kehittämällä ja valmistamalla rakentamisen tuotteita ja raaka-aineita hylätyistä materiaaleista. Lisäksi kehitämme laitteistoja ja menetelmiä, joiden avulla rakennus- ja purkujäte saa uuden elämän ekologisina ja kilpailukykyisinä rakentamisen lopputuotteina.

Strategiamme rakentuu seuraavien teesien varaan:

Strategiset valintamme ovat ekologisia ja muutoinkin kestäviä

Tuotteemme, palvelumme ja ratkaisumme ovat kilpailukykyisiä

Kasvamme innovoiden ja resurssitehokkaasti

Se, mikä on hyväksi ympäristölle on myös järkevää ja kestävää liiketoimintaa meille ja kumppaneillemme.

Lue lisää siitä, miten muuttuva lainsäädäntö tukee EcoUpin liiketoiminta ja kasvustrategiamme painopisteistä listausantimme markkinointiesitteestä. Esite on saatavilla tällä sivulla.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Yhtiö tavoittelee kasvua. Tavoitteena on noin 65 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun
mennessä. Kannattavuuden osalta tavoitellaan yli 20 prosentin käyttökatemarginaalia keskipitkällä aikavälillä.
Osingonjaon osalta yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta.

Kasvustrategiamme painopisteet

Levyeristeiden myynnin lisääminen ja tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen

Erityisesti Ekovillasta valmistetun levyvillan kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja arvioimme kysynnän kasvun jatkuvan voimakkaana lähivuosien aikana. Vastataksemme kysyntään suunnittelemme kaksinkertaistavamme levytuotannon kapasiteettimme vuoden 2024 loppuun mennessä investoimalla kohdennetusti ja kustannustehokkaasti tuotannon kapeikkoihin.

Kuluttajamarkkinalle uusi yläpohjasaneerauskonsepti

Lanseerasimme toukokuussa 2021 uuden, kuluttajille suunnatun yläpohjasaneerauskonseptin, joka on kokonaisvaltaisempi myynti- ja palvelumalli eristeremonteille ja jonka odotamme kasvavan lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Palvelualueen johdolla on merkittävää kokemusta vastaavien myyntiorganisaatioiden rakentamisesta. Palvelun tarjoamisessa hyödynnämme kattavaa asennusverkostoamme sekä vahvaa Ekovilla-brändiä.

Uudet tuotteet ja valikoitu maantieteellinen laajentuminen

EcoUpin tuotantoteknologia ja -laitteisto mahdollistaa eristeiden lisäksi myös muiden ekologisten kuitupohjaisten korkeamman
jalostusarvon tuotteiden valmistamisen. Vuonna 2020 EcoUp aloitti akustiikkakuitutuotteiden valmistamisen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sekä ruiskutettavilla että levymäisillä akustiikkatuotteilla on globaalisti paljon kysyntää. Maantieteellisesti lisäämme myynti- ja markkintointitoimia erityisesti Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan ja Baltiaan, joissa EcoUpilla on jo asiakkuuksia ja jotka alueina sijaitsevat logistisesti järkevillä etäisyyksillä tuotantolaitoksistamme.

Uusiin teknologioihin perustuva liiketoiminta Suomessa.

Yhtiön liiketoiminta on kiertotalousteknologioiden osalta vasta alkamassa. Suomessa EcoUp suunnitelmissa on valmistaa itse jäte- ja sivuvirtojen materiaaleista geopolymeeriraaka-aineita sekä tuotteita sopimusvalmistuksena. Kiertotalousteknologioiden kehitystyötä harjoitetaan yhtiön Tarvasjoella sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Suunnitelmamme mukaan, asiakkaamme toimittavat jätejakeen tuotantoon, ja perimme tästä jätejakeesta porttimaksun. Näin ollen kiertotalousteknologioista saamamme tulovirrat Suomessa perustuvat sekä jätejakeiden porttimaksuihin että jätejakeesta valmistettujen lopputuotteiden myyntituottoihin.

Kiertotalousteknologioiden tarjoaminen Euroopassa lisensoimalla ja myymällä laitteistoa

Suomen ulkopuolella mineraalipohjaisten raaka-aineiden jalostamiseen kehitettyä teknologiaa on tarkoitus hyödyntää kaupallisesti lisensointimallilla, jossa EcoUpin tulovirrat perustuvat varsinaisten laitetoimitusten ohella lisenssituottoihin, huoltosopimuksiin sekä tuotantomääriin perustuviin rojaltituottoihin. Tavoittelemme asiakkaita erityisesti muista Pohjoismaista sekä Länsi- ja Etelä-Euroopasta.

Markkina

Tutustu markkinaamme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme