Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 27.5.2022)

Tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi, vaikka konsernin liikevaihto on vuoden 2022 alusta lukien kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöstiedotteessaan 21.3.2022 yhtiö totesi, ettei se anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Taustalla vaikuttavat erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä vielä Covid-19-pandemia, joiden seurauksena Kiertotaloustuotteet- ja palvelut -liiketoiminnan materiaalien, energian ja logistiikan kustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti. Nämä tekijät ovat myös lisänneet epävarmuutta rakentamisen toimialalla.

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös Kiertotalousteknologia-liiketoiminnan toimijoiden päätöksentekoon hidastavasti. Taustalla ovat muun muassa nopeasti muuttuvat materiaalikustannukset teräksen ja eräiden prosessissa käytettävien kemikaalien osalta, sekä yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset riskit, joiden koetaan korostuvan.

Vähähiilistä rakentamista ja rakentamisen kiertotaloutta vauhdittava regulaatio sekä taksonomia-asetus edistävät rakentamisen vihreää siirtymää lähivuosien aikana luoden edelleen kysyntää kestäville rakentamisen tuotteille ja ratkaisuille.

Edellä kuvatuista tekijöistä johtuen yhtiö katsoo perustelluksi siirtää arviotaan taloudellisten tavoitteidensa toteutumisajankohdasta vuoden 2024 lopusta vuoden 2026 loppuun. Yhtiö tavoittelee 65 miljoonan euron liikevaihtoa, sekä yli 20 % käyttökatemarginaalia keskipitkällä aikavälillä.