Sijoittajasuhteet

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

EcoUpin hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiedonantopolitiikan periaatteita sovelletaan yhtiön lisäksi sen tytär- ja osakkuusyhtiöihin.

Tämä verkkosivuilla julkaistu tiedonantopolitiikka on tiivistelmä yhtiön hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan keskeisimmistä kohdista. Tiedonantopolitiikka tarkistetaan määräajoin ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Yleistä

Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Nasdaq Helsinki Oy:n, First Northin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Tiedottaminen ja viestintä

Listayhtiönä yhtiöllä on velvollisuus tarjota sijoittajalle sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi. Yhtiö on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti, samanaikaisesti, johdonmukaisesti ja viivytyksettä olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä toiminnallisesta tuloksesta perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista rahoitusvälineistä.

Yhtiön tiedonantovelvollisuus muodostuu jatkuvasta ja säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea sisäpiiritiedon julkistamista.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhtiöön taikka yhteen tai useampaan yhtiön liikkeeseen laskemaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. MAR:n mukaan liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa, ellei julkistamisen lykkäämiselle ole MAR:n mukaisia edellytyksiä. Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta ja julkistamisen lykkäämiseen liittyvää menettelyä käsitellään tarkemmin yhtiön sisäpiiriohjeessa.

Sijoittajaviestintä

Yhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta. Sijoittajaviestinnän tavoitteena on oikean ja olennaisen tiedon jakaminen oikea-aikaisesti, selkeästi, tasapuolisesti ja avoimesti.

Yhtiön johto tapaa sijoittajia ja osakeanalyytikoita tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joiden tarkoituksena on esitellä yhtiötä, sen liiketoimintaa, strategiaa, toimintaympäristöä, tavoitteita ja taloudellista tulosta. Keskustelut sijoittajien, analyytikoiden ja median kanssa rajoittuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja puolivuosikatsauksen yhtiötiedotteena ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää taloudellisten katsausten julkistamispäivät, vuosikertomuksen julkistamisviikon ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Sisäpiiritieto

Yhtiö julkistaa sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian, ellei julkistamisen lykkäämiselle ole edellytyksiä. Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta ja julkistamisen lykkäämiseen liittyvää menettelyä käsitellään tarkemmin yhtiön sisäpiiriohjeessa.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle. Johtohenkilöllä tarkoitetaan yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa sekä muita johtoryhmän jäseniä. Lue lisää johtohenkilöiden ilmoitusvelvollisuudesta.

Muut Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Yhtiö julkistaa lisäksi yhtiötiedotteella kulloinkin voimassa olevien Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen edellyttämät tiedot.

Vastuualueet

Yhtiön hallitus vastaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, puolivuosikatsausten sekä mahdollisten tulosvaroitusten julkistamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus vastaa Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen edellyttämien tietojen, kuten yhtiökokouskutsun tai uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevan päätöksen, julkistamisesta.

Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien yhtiötiedotteiden julkistamisesta.

Lausunnot

Yhtiön liiketoimintaa, taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevia mahdollisia lausuntoja antavat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Yhtiö on määritellyt vastuualueittain muita puhehenkilöitä, jotka voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

Huhut ja analyytikkoennusteet

Yhtiö ei kommentoi julkisuudessa esiintyviä huhuja. Mikäli markkinahuhulla kuitenkin mahdollisesti on olennainen vaikutus yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden arvoon, yhtiö voi harkintansa mukaan julkistaa tiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos markkinahuhu selvästi liittyy sisäpiiritietoon, jonka julkistamista yhtiö on lykännyt, ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei kyseisen sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian.

Yhtiö ei korjaa analyytikkoennusteita tai kommentoi yhtiön arvostusta tai osakkeen hintakehitystä. Yhtiö ei vastaa mistään pääomamarkkinoiden edustajien tekemistä arvioista eikä kommentoi niitä. Pyydettäessä yhtiö voi tarkistaa analyytikon laatiman analyysin tietojen oikeellisuuden. Mikäli yhtiö havaitsee, että analyytikon esittämät johtopäätökset yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden arvosta poikkeavat olennaisesti yhtiön käsityksestä, yhtiö harkitsee, onko se antanut oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista rahoitusvälineistä.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia katsauksia edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen katsauksen julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma (kuten merkittävä liiketoimintatapahtuma) vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja voi tiedon julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Sisäpiiriohjeet

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. Lue lisää EcoUpin sisäpiiriohjeesta.