Sijoittajat

Markkina

Markkina

EcoUpin markkinapotentiaali

EcoUpin päämarkkina-alue on Suomi. Lähitulevaisuudessa pyrimme myös kansainvälistymään, ja ensisijaiset kohdemarkkinamme kansainvälisesti ovat muun muassa muut Pohjoismaat sekä Länsi- ja Etelä-Eurooppa.

Kiertotaloustuotteiden ja rakennusalalle tarjottavien kiertotalouspalveluiden markkinat

Koko Suomen eristemarkkinasta hieman yli puolet on arviomme mukaan EcoUpille relevanttia markkinaa, mukaan lukien eristeiden asennusmarkkina. Meille saavutettavissa oleva Suomen eriste- ja eristeasennusmarkkina on kooltaan noin 290 miljoonaa euroa.1 Markkinaosuutemme tästä on listausesitteemme päivämääränä noin kahdeksan prosenttia. Puukuitueristemarkkina, johon erityisesti keskitymme, muodostaa koko Suomen eristemarkkinoista arviomme mukaan vasta noin 10 prosenttia. Arvioimme puukuitueristeiden kasvattavan suhteellista osuuttaan eristemarkkinasta ekologisen ja puurakentamisen suosion lisääntyessä erityisesti julkisen sektorin rakennushankkeissa.

Suomen eristemarkkinoilla merkittäviä toimijoita lisäksemme ovat suuret mineraalivillavalmistajat. EcoUp on Suomen tunnetuin eristevalmistaja ja suurin puukuitueristevalmistaja.2 Ekovillalla on vahva markkina-asema erityisesti kattoeristeissä3, ja arvioimme, että se pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan seinien eristämisessä ekologisella levytuotteellaan.

Eriste- ja eristeasennusmarkkinat korreloivat suoraan uusien rakennuksien ja rakennusten uudistamisen kanssa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana rakennushankkeita aloitettiin 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.4

Kiertotalousteknologioiden markkinat

Yhtiön johdon käsityksen mukaan EcoUpin kiertotalousteknologioille ei tällä hetkellä ole juurikaan kilpailijoita, mikä antaa meille etulyöntiaseman markkinoilla.

Globaalisti purkuvillaa syntyy vuodessa noin 12,5 miljoonaa tonnia, vastaten noin 2 400 EcoUpin laitteiston käsittelykapasiteettia. Betonijätettä muodostuu vuosittain globaalisti noin 750 miljoona tonnia, joka puolestaan vastaa noin 71 000 laitteistoa. Euroopassa vastaavat määrät purkuvillalle ovat noin 2,5 miljoonaa tonnia5 ja betonijätteelle noin 150 miljoonaa tonnia.6

Euroopan markkinassa keskitymme valikoitujen kasvukeskusten alueelle, joissa on riittävät materiaalivirrat, tarjoten laitteistoratkaisun lisensointia alueiden toimijoille.

EcoUpin ensisijaisena kohdemarkkinana kiertotalousteknologioiden osalta on Eurooppa, ja sen maat, joissa:

  • Syntyy suurimmat määrät rakennus- ja purkujätettä
  • On samankaltaista lainsäädäntöä rakennus- ja purkujätteen kierrätyksestä kuin Suomessa, kuten vähimmäisvaatimuksia liittyen tällaisten materiaalien uusiokäyttöön
  • Ei vielä olla saavutettu 65 prosentin materiaalikierrätysastetta

Lähteet add

1 Yhtiön johdon näkemys markkinalähteisiin (mm. RTS) perustuen
2 Rakennustutkimus RTS Oy, 2018/19
3 Rakennustutkimus RTS Oy, Lämmöneristemarkkinat-toimialaraportti, kevät 2021
4 Tilastokeskus, https://www.stat.fi/til/ras/index.html
5 Väntsi, O. & Kärki, T., Mineral Wool Waste in Europe
6 CEMBUREAU 2020; The European Cement Association