Sijoittajat

Hallinnointi > Riskienhallinta

Riskienhallinta

EcoUpin riskienhallinta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallintaa käsitellään osana johtamista sekä toiminnan ja talouden suunnittelua.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

EcoUpin kokonaisvaltainen riskienhallinta perustuu hyvään hallintotapaan, strategiaan ja suunnitteluun, johtamiseen, raportointiprosessiin, toimintaperiaatteisiin sekä arvoihin ja kulttuuriin.

Riskienhallinta on prosessi, missä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan riskejä. Riskienhallinprosessista syntyy selkeä kokonaiskuva kunnan toimintaan vaikuttavista riskeistä ja riskin hallinnan tasosta. Riskienhallinnassa noudatetaan soveltuvin osin ISO 31 000 -standardia.

Riskin määritelmä ja riskienhallinnan osa-alueet

EcoUp Oy:n toimintaan liittyvät riskit tunnistaan, arvioidaan ja hallitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Riski on mikä tahansa asia, joka toteutuessaan estää asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tai uhkaa toiminnan jatkuvuutta.

Tunnistetut riskit jaetaan:

Strategisiin riskeihin – liittyvät usein ulkoiseen tapahtumaan tai toimintaympäristön muutokseen, jolla voi olla vaikutusta pitkän aikavälin suunnitteluun tai tavoitteisiin.

Operatiiviset riskit – liittyvät usein päivittäiseen toimintaan tai lyhyen aikavälin suunnitteluun tai tavoitteisiin.

Taloudelliset riskit – liittyvät usein taloudelliseen tilanteeseen, rahoitukseen tai taloudelliseen suunnitteluun ja tavoitteisiin.

Vahinkoriskit – liittyvät usein äkilliseen tai ennalta arvaamattomaan tapahtumaan.

Riskienhallintaprosessi

Riskienhallintaa toteutetaan yhtenäisellä tavalla, joka kattaa EcoUp Oy:n lisäksi eri liiketoiminta-alueet, tytär- ja osakkuusyhtiöt ja tukitoiminnot. Riskienhallintaa voidaan laajentaa myös merkittäviin hankintoihin, ulkoistuksiin, hankkeisiin, projekteihin tai muihin vastaaviin toimiin, jossa yhtiö on osallisena. Osana riskienhallintaan EcoUp tekee liiketoiminnan, tuoteturvallisuuden ja teknologian yhteistyötä keskeisten kumppanien ja lisensointiasiakkaiden kanssa sekä tueksi.

Yhtiötasoinen riskikartoitus raportoidaan yhtiön hallitukselle osana normaalia vuosiraportointia. Hallitus käyttää riskienhallinnan tuloksia päätöksenteon tukena ja riskienhallinnan toteuttamisen seurannassa.

Vastuut

Hallitus päättää riskienhallinnan perusteista ja seuraa riskienhallinnan toteuttamista. Hallitus osallistuu riskienhallintatoimenpiteiden edistämiseen osana normaalia toimintaansa yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja riskienhallinnan raportoinnista hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa yhtiötasoisen riskikartoituksen toteuttamisesta. Talousjohtaja vastaa, että liiketoiminta-alueiden ja lisensointiin liittyvät riskit raportoidaan yhtiön johtoryhmän riskikartoitusta varten annettujen ohjeiden mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien organisaatioiden riskienhallinnan toteuttamisesta ja raportoinnista.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan raportoinnista yhtiön hallitukselle ja yhtiön ulkopuolelle.

Jatkuva kehittäminen

Riskienhallintaan liittyy jatkuva kehittäminen. Yhtiössä havaittavat riskienhallinnan toteuttamiseen liittyvät puutteet korjataan ja kehitysehdotukset käsitellään toiminnan jatkuvan parantamisen takaamiseksi. Hyväksi havaitut käytännöt pyritään saattamaan kaikkien tahojen käyttöön. Talousjohtaja koordinoi riskienhallinnan kehittämistyötä yhtiön sisällä.