Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Hyvä hallintotapa

Vastuullisuus, eettisyys ja hyvän hallintotavan tuntemus ovat vahvasti edustettuina yhtiön hallituksessa sekä johdossa, ja EcoUp toimii avoimesti ja läpinäkyvästi.

EcoUpin johdolla on runsaasti kokemusta pörssiyhtiöistä ja hyvän hallintomallin käytännöistä, minkä lisäksi enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä.

Yhtiö aikoo myös tulevaisuudessa noudattaa ESG-vastuullisraportointia soveltuvin osin ottaen huomioon yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden. Vastuullisuus kulkee läpi koko yhtiön organisaation, ja myös EcoUpin työntekijät ovat sitoutuneita yhtiön toimintaperiaatteisiin.

Osana hyvän hallintotavan kehittämistä EcoUp pyrkii myös edistämään yhtiön hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuutta.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, koska se ei yhtiön arvion mukaan ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Konsernirakenne

EcuUp-konserni koostuu emoyhtiö EcoUp Oyj:stä sekä sen tytäryhtiöistä Ekovilla Oy:stä, Ekovilla Sverige AB:sta, Eko Asennuspalvelu Oy:stä, Uudenmaan Imupalvelu Oy:stä sekä Suomen Puukuitueriste Oy:stä.

Konsernin emoyhtiö EcoUp Oyj vastaa konsernin myynti-, hallinto- ja tuotekehitystoiminnoista sekä harjoittaa kiertotalousteknologioihin liittyvää liiketoimintaa. Ekovilla Oy edistää rakentamisen kiertotaloutta ja ekologista rakentamista hyödyntämällä tuotteidensa raaka-aineena uusiomateriaaleja. Uudenmaan Imupalvelu Oy on puolestaan tärkeä reitti raaka-aineen äärelle, koska erilaisista työkohteista saadaan uusiokäyttökelpoista materiaalia uusien tuotteiden valmistamiseen. Eko Asennuspalvelu Oy vastaa Ekovilla Oy:n asennuspalveluiden toteuttamisesta ja Ekovilla Sverige AB toimii Ekovilla Oy:n myyntiyhtiönä Ruotsissa. Suomen Puukuitueriste Oy:llä ei tällä hetkellä ole toimintaa. Konserniin kuuluvilla yhtiöillä on kymmenien vuosien kokemus materiaalien käsittelystä ja kiertotaloudesta.

Yhtiökokous

Tutustu yhtiökokouskäytäntöihimme

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin