Kiertotalouden mahdollistaja

Vähennä kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta

EcoUp Oyj:n First North -listautumisanti

EcoUp Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin, ja yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannit keskeytettiin ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 17.9.2021 kello 16.30. EcoUp on jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Tältä sivulta löydät kaiken antiin liittyvän materiaalin sekä aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet.


EcoUp sijoituskohteena - yhtiöesittely

EcoUpin yhtiöesittely 14.9. klo. 18.30 InderesTV:ssä.

Toimitusjohtajalta

Olemme kiertotalouden edelläkävijä. Toiminta-ajatuksemme on ollut yli 40 toimintavuotemme ajan kierrättää materiaaleja uuteen käyttöön, esimerkiksi Ekovillaksi, kierrätetystä puukuidusta valmistettavaksi hengittäväksi ja ekologiseksi rakennuseristeeksi. Nimemmekin viittaa tähän toimintatapaan: ”Up” tulee englanninkielisestä termistä upcycling, eli kierrätyksestä, missä jätteille tai sivuvirroille annetaan uusi elämä korkeamman jalostusasteen tuotteina. ”Eco” puolestaan kertoo omasta pyrkimyksestämme toimia ekologisesti samalla kun teemme myös asiakkaillemme mahdolliseksi vähentää heidän ympäristökuormitustaan.

Tavoittelemme perusliiketoiminnassamme mittavaa kasvua lähivuosina. Olemme nyt muutoksen aallonharjalla, kun esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja EU:n kestävän rahoituksen tavoitteet ohjaavat rakennusalan investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Tunnetuimman tuotteemme Ekovillan tuotanto on sertifioidusti nettohiilinegatiivista1 ja voimme myydä vuosittain merkittävän määrän hiilidioksidin poistosertifikaatteja. Ekologisen rakentamisen suosion kasvu on näkynyt selvästi esimerkiksi eristelevyjemme kysynnässä ja tavoitteemme on kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettimme vuoden 2024 loppuun mennessä vastataksemme kasvavaan kysyntään.

Toiminta-ajatukseemme kuuluu oleellisesti uuden kehittäminen. Nykyhankkeista merkittävimpänä innovaationa on purkuvillan, eli rakennuksista purettavan mineraalipohjaisen eristeen käsittely esimerkiksi betonin raaka-aineeksi. Aloitimme kaupallisen tuotannon Suomessa helmikuussa 2021 ja olemme hakeneet teknologiallemme suomalaista patenttia. Odotuksemme tämän teknologian kysynnälle ovat korkealla sekä Suomessa, että erityisesti kansainvälisesti. Odotamme, että lähivuosien tavoitellusta kasvusta merkittävä osa pohjautuu tähän teknologiaan ja sen jatkokehitykseen.

Meillä on vakaa ja kannattava perusliiketoiminta, mutta myös kasvutavoitteemme ovat korkealla. Tuotteemme ja teknologiamme vastaavat kasvavaan ekologisten rakennusmateriaalien kysyntään sekä viranomaisten kierrätys- ja vähähiilisyystavoitteisiin.
Mielestämme EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin. Toivotamme uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi vähentämään yhdessä rakennusalan ympäristökuormitusta ja tuomaan kiertotalouden ratkaisuja kaikkien saataville.”

Antti Ollikainen, EcoUpin toimitusjohtaja

1 DNV GL:n (DNV) suorittama auditointi

EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin.

Anti lyhyesti

Listautumisanti: Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 991 410 yhtiön uutta osaketta (”uudet osakkeet”) (”osakeanti”).

Lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Kaski Partners Oy, Mika Ervasti, Ilari Hirvensalo, Henrik Hirvensalo, Janne Hirvensalo, Timo Kyllönen Holding Oy ja Kimmo Pyörälä (”myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 550 980 yhtiön olemassa olevaa osaketta (”myyntiosakkeet” ja yhdessä uusien osakkeiden kanssa ”tarjottavat osakkeet”) (”osakemyynti, ja yhdessä osakeannin kanssa ”listautumisanti”), jos osakeanti ylimerkitään ja yhtiön hallitus käyttää oikeuttaan lisätä tarjottavien osakkeiden määrää.

Listautumisanti koostuu yleisö-, instituutio- ja henkilöstöanneista seuraavasti:

  • alustavasti enintään 357 138 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”yleisöanti”)
  • alustavasti enintään 1 560 851 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”instituutioanti”)
  • alustavasti enintään 73 421 osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön ja yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille (”henkilöstöanti”)

Lisäosake-erä: Jos osakeanti ylimerkitään, yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään 550 980 myyntiosakkeella ja päättää lisäosake-erän käyttämisestä sekä lisäosake-erään kuuluvien tarjottavien osakkeiden jakamisesta yleisö- ja Instituutioannin kesken. Mikäli myös lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen ja myydä yhteensä enintään 2 542 390 tarjottavaa osaketta.

Merkintöjen hyväksyminen ja vahvistusilmoitukset: Yhtiön hallitus päättää listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisesta määrästä, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta tiistaina 21.9.2021. Edellä mainitut päätökset julkaistaan yhtiötiedotteella.

Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 21.9.2021.

Instituutioannin merkintämaksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut tarjottavat osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään torstaina 23.9.2021 kello 16.00.

Merkintämaksujen palautukset: Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, palautetaan merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä tai sen osa merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa tarjottavien osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin rahatilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisannin järjestäjät

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

Yleisöanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.
Merkintähinta: 7,56 euroa osakkeelta
Merkintämäärä: 150–15 000 osaketta
Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

Instituutioanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.
Merkintähinta: 7,56 euroa osakkeelta
Merkintämäärä: vähintään 15 001 osaketta
Osallistumisoikeus: Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat Suomessa ja muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella jokin esiteasetuksen poikkeuksista. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

Henkilöstöanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.
Merkintähinta: 6,81 euroa osakkeelta
Merkintämäärä: 100–25 000 osaketta
Osallistumisoikeus: Henkilöstöantiin voivat osallistua yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä koko- ja osa-aikaiset työntekijät, jotka ovat merkintäaikana vakituisessa työsuhteessa yhtiössä. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön tai sen tytäryhtiöön tai hallituksen jäsenyys yhtiössä tai sen tytäryhtiössä on edelleen voimassa merkintäajan päättyessä eikä edellä mainittua työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu tai hallituksen jäsenyyttä ole päätetty. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen.

Luovutusrajoituksen mukaisesti henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman yhtiön tai pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään tarjottavia osakkeita yhtiön osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan 12 kuukauden aikana. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 13.9.2021 klo 9:30
Merkintäaika keskeytettiin 17.9.2021 klo 16:30
Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta) 21.9.2021
Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta) 27.9.2021
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta) 28.9.2021
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta) 28.9.2021

Tiedotteet