Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

EcoUpin hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista sekä ehkäistä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä.

Sisäpiiriohje sisältää EcoUp Oyj:n toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka täydentävät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädösten, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, joita EcoUp on Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland markkinapaikalle (First North) listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan.

Sisäpiiriohjetta sovelletaan kaikissa EcoUp-konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Sisäpiiriohje annetaan tiedoksi yhtiön johtohenkilöille ja muille henkilöille, joita asia koskee. Sisäpiiriohje on lisäksi tarvittavilta osin yhtiön koko henkilöstön saatavilla yhtiön intranetissä. Yhtiön jäljempänä määriteltävät johtohenkilöt ja koko muu henkilöstö ovat henkilökohtaisesti velvollisia huolehtimaan siitä, että he noudattavat tämän Sisäpiiriohjeen sääntöjä.

Johtohenkilöllä tarkoitetaan yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa sekä muita johtoryhmän jäseniä.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Yhtiötiedotteessa, jolla yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon, tulee nimenomaisesti mainita, että kyseessä on sisäpiiritieto.

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja sitä koskevan sisäpiiriluettelon laatiminen

Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut;
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;
c) yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

MAR:n perusteella yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoitukset yhtiölle ja Finanssivalvonnalle tehdään Finanssivalvonnan julkaisemalla sähköisellä lomakkeella ja yhtiölle annettavat ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen johdonliiketoimet (@) ecoup.fi.

Ilmoittajan on merkittävä sähköpostiin puhelinnumero, josta hänet tavoittaa, jos yhtiöllä on ilmoituksesta kysyttävää.

Finanssivalvonnalle annettavat ilmoitukset toimitetaan suojatulla sähköpostilla. Finanssivalvonnan tarkemmat ohjeet sekä ilmoituslomakkeen löydät tältä internetsivulta.

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuus ilmoittaa yhtiölle liiketoimista ei ole riippuvainen tietyn euromääräisen kynnysarvon ylittymisestä, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia näiden rahallisesta arvosta riippumatta. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle syntyy kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottamatta kaikki edellä tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Johtohenkilöiden ja johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tulee siten itse huolehtia siitä, että heidän tekemänsä liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ilmoitetaan viipymättä.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoituksia voit tarkastella täällä.

Sisäpiirin omistukset

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Muut toimeksiannot