Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on EcoUp Oyj ja kotipaikka Oulu.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kiertotalousteknologioiden suunnittelu, valmistus, myynti ja lisensointi sekä lämmöneristeiden valmistus, myynti ja markkinointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä
kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
  toimintakertomuksen;

 2. tilintarkastuskertomus

  päätettävä:

 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös
  konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;

 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
  matkakustannusten korvausperiaatteista;

  valittava:

 7. hallituksen jäsenet;

 8. tilintarkastaja

  käsiteltävä:

 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle. Lunastusoikeus ei koske perintöön tai testamenttiin perustuvia saantoja.

Osakkeenomistajien lunastusoikeus on ensisijainen yhtiöön nähden. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Hallituksen on annettava kirjallinen tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä välittömästi siirtoilmoituksen saatuaan. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuukauden kuluessa tiedon saatuaan.

Osakkeenomistajan tai toissijaisesti yhtiön on lunastettava osakkeet kahden (2) viikon kuluessa.

Lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa sammossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa.

11 § Välityslauseke

Riidat yhtiön, hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä. Sama koskee myös lunastuslausekkeesta johtuvia riitoja.

12 § Yhtiön vahingonkorvausoikeuden rajoittaminen

Yhtiöllä ei ole osakeyhtiölain, eikä tilintarkastuslain mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen, jos hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai tilintarkastaja on aiheuttanut vahingon rikkomalla säännöksiä, joista voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä taikka muuten kuin tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Yhtiön vahingonkorvausoikeuden rajoitus ulottuu myös yhtiöjärjestysmääräyksen rekisteröintiä edeltäneeseen vahinkoa aiheuttaneeseen menettelyyn.

13 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.