Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on EcoUp Oyj ja kotipaikka Oulu.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kiertotalousteknologioiden suunnittelu, valmistus, myynti ja lisensointi sekä lämmöneristeiden valmistus, myynti ja markkinointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
  toimintakertomuksen;

 2. tilintarkastuskertomus

  päätettävä:

 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös
  konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;

 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
  matkakustannusten korvausperiaatteista;

  valittava:

 7. hallituksen jäsenet;

 8. tilintarkastaja

  käsiteltävä:

 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.