Sijoittajat

EcoUp sijoituskohteena > Strategia

Strategia

EcoUpin strategian keskeisenä tavoitteena on vastata entistä ekologisempien rakennusalan tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen voimistuvaan kysyntään, jota tukevat muun muassa kehittyvän lainsäädännön ja loppukäyttäjien vaatimukset.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonmukaisten materiaalien kysyntä on kasvussa, ja talouden eri toimijat tavoittelevat jatkuvasti pienempää ympäristöjalanjälkeä. Lisäksi kotimainen ja EU:n lainsäädäntö ohjaavat vauhdilla kuluttamista kestävämpään suuntaan. Lisääntyvän ekologisuuden tavoittelun myötä kysyntä kiertotaloustuotteista rakennusalalla tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan, mikä tukee liiketoimintaamme.

Kaupungistuminen

Kaupungistumisen myötä ihmiset asuvat yhä tiiviimmin, jolloin rakennuksille ja infrastruktuurille asetetaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia. Rakennusten ja infrastruktuurien omistajat painottavat investoinneissaan yhä korkeampia ekologisuuden vaatimuksia ja vähäpäästöisyyttä. Rakennuskannan uusiminen ja rakennuksien purkaminen kiihdyttävät arviomme mukaan EcoUpin tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinatrendit ohjaavat siirtymistä neitseellisten
materiaalien käytöstä kohti kestävämpiä ratkaisuja

Kiertotalous

Ilmastokriisin, luontokadon sekä luonnonvarojen ylikäytön ratkaisemiseksi kiertotalouden edistäminen on arviomme mukaan välttämätöntä. Kiertotalouden ydin on tuotteiden ja materiaalien käyttö ja arvon säilyttäminen mahdollisimman pitkään. EcoUp on luonut taloudellisesti menestyvän, kiertotalouspohjaisen liiketoimintamallin, joka parantaa materiaalien kierrätysastetta ja avaa mahdollisuuden tarjota hiilineutraaleja uusiomateriaaleja koko rakennusteollisuuden käyttöön. Kehitämme jatkuvasti uusia uusiokäyttökonsepteja ja teknologiaa omalla tuotekehityksellämme.

EcoUpin strategian kulmakivet

Strategiamme keskeisenä tavoitteena on vastata entistä ekologisempien rakennusalan tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen voimistuvaan kysyntään. Tätä tavoitetta toteutamme kahdella tavalla: ensinnäkin tuottamalla ekologisia, kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita itse, ja toiseksi mahdollistamalla ekologisempi, kiertotalouteen perustuva tuotanto muille toimijoille lisensoimalla EcoUpin kehittämää teknologiaa myös heidän käyttöönsä.

Strategiamme keskeisenä tavoitteena on vastata entistä ekologisempien
rakennusalan tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen voimistuvaan kysyntään

Strategiamme rakentuu seuraavien teesien varaan:

Strategiset valintamme ovat ekologisia ja muutoinkin kestäviä

Tuotteemme, palvelumme ja ratkaisumme ovat kilpailukykyisiä

Kasvamme innovoiden ja resurssitehokkaasti

EcoUpin missiona on toimia ekologisuuden ja rakennusalan vihreän siirtymän mahdollistajana. Missiota toteutetaan tarjoamalla nettohiilinegatiivisia, neitseellisten materiaalien käyttöä vähentäviä ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

Lue lisää siitä, miten muuttuva lainsäädäntö tukee EcoUpin liiketoiminta ja kasvustrategiamme painopisteistä listausantimme markkinointiesitteestä. Esite on saatavilla tällä sivulla.

Kasvustrategiamme painopisteet

Levyeristeiden myynnin lisääminen ja tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen

Erityisesti Ekovillasta valmistetun levyvillan kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja arvioimme kysynnän kasvun jatkuvan voimakkaana lähivuosien aikana. Vastataksemme kysyntään suunnittelemme kaksinkertaistavamme levytuotannon kapasiteettimme vuoden 2024 loppuun mennessä investoimalla kohdennetusti ja kustannustehokkaasti tuotannon kapeikkoihin.

Kuluttajamarkkinalle uusi yläpohjasaneerauskonsepti

Lanseerasimme toukokuussa 2021 uuden, kuluttajille suunnatun yläpohjasaneerauskonseptin, joka on kokonaisvaltaisempi myynti- ja palvelumalli eristeremonteille ja jonka odotamme kasvavan lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Palvelualueen johdolla on merkittävää kokemusta vastaavien myyntiorganisaatioiden rakentamisesta. Palvelun tarjoamisessa hyödynnämme kattavaa asennusverkostoamme sekä vahvaa Ekovilla-brändiä.

Uudet tuotteet ja valikoitu maantieteellinen laajentuminen

EcoUpin tuotantoteknologia ja -laitteisto mahdollistaa eristeiden lisäksi myös muiden ekologisten kuitupohjaisten korkeamman
jalostusarvon tuotteiden valmistamisen. Vuonna 2020 EcoUp aloitti akustiikkakuitutuotteiden valmistamisen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sekä ruiskutettavilla että levymäisillä akustiikkatuotteilla on globaalisti paljon kysyntää. Maantieteellisesti lisäämme myynti- ja markkintointitoimia erityisesti Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan ja Baltiaan, joissa EcoUpilla on jo asiakkuuksia ja jotka alueina sijaitsevat logistisesti järkevillä etäisyyksillä tuotantolaitoksistamme.

Uusiin teknologioihin perustuva liiketoiminta Suomessa.

Yhtiön liiketoiminta on kiertotalousteknologioiden osalta vasta alkamassa. Suomessa EcoUp aikoo valmistaa itse jäte- ja sivuvirtojen materiaaleista geopolymeeriraaka-aineita sekä tuotteita sopimusvalmistuksena. Kiertotalousteknologioiden kehitystyötä harjoitetaan yhtiön Tarvasjoella sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Suunnitelmamme mukaan, asiakkaamme toimittavat jätejakeen tuotantoon, ja perimme tästä jätejakeesta porttimaksun. Näin ollen kiertotalousteknologioista saamamme tulovirrat Suomessa perustuvat sekä jätejakeiden porttimaksuihin että jätejakeesta valmistettujen lopputuotteiden myyntituottoihin.

Kiertotalousteknologioiden tarjoaminen Euroopassa lisensoimalla ja myymällä laitteistoa

Suomen ulkopuolella mineraalipohjaisten raaka-aineiden jalostamiseen kehitettyä teknologiaa on tarkoitus hyödyntää kaupallisesti lisensointimallilla, jossa EcoUpin tulovirrat perustuvat varsinaisten laitetoimitusten ohella lisenssituottoihin, huoltosopimuksiin sekä tuotantomääriin perustuviin rojaltituottoihin. Tavoittelemme asiakkaita erityisesti muista Pohjoismaista sekä Länsi- ja Etelä-Euroopasta.

Markkina

Tutustu markkinaamme

navigate_next

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

navigate_next